POLICE SA (26/2022) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 11 lipca 2022 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 czerwca 2022 roku i kontynuujące po przerwie obrady w dniu 11 lipca 2022 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 22 lipca 2022 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a (parter) w Biurowcu Głównym S-6.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required