POLICE SA (27/2022) Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 11 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwały podjętej w dniu 11 lipca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniesiono sprzeciw do protokołu odnośnie podjętej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required