REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (25/2022) Zawarcie ugody i aneksu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia umownego.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Wykonawca”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021, dotyczącego podpisania umowy z New Cogen sp. z o. o. („Zamawiający”), w przedmiocie wykonania przez Spółkę zadania pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie, w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn.: Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie” (dalej: „Umowa”), informuje o zawarciu przez Strony w dniu 13 października 2022 roku ugody mediacyjnej wraz z aneksem do Umowy.

Ugoda mediacyjna została zawarta przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przedmiotem jest ustalenie przez Strony wysokości wynagrodzenia umownego za prace realizowane przez Wykonawcę.

W wyniku zawartej ugody, wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, wyniesie łącznie 30 999 300,00 zł netto, tj. zostanie zwiększone o kwotę 3 000 000,00 zł netto. Ponadto, Strony postanowiły wydłużyć czas wykonania gazowego układu kogeneracyjnego oraz odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, określając tym samym termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji do dnia 30.10.2023r.

Załącznikiem do ugody jest aneks do Umowy sankcjonujący podwyższenie wynagrodzenia oraz opisaną powyżej zmianę terminów.Wejście w życie przedmiotowej ugody i aneksu do Umowy, uzależnione jest od wydanie przez Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowienia o zatwierdzeniu ugody oraz jego uprawomocnienia.

Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required