POLICE SA (38/2022) Implikacje Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030 dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”,) informuje, że w związku z przyjęciem Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030 („Strategia”) przez spółkę Grupa Azoty S.A., podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, którą Grupa Azoty S.A. zakomunikowała raportem bieżącym nr 34/2021, w dniu 12 października 2022 roku Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Implikacje Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030 dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Implikacje Strategii”).

Strategia jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata obejmującą obszary środowiska, społeczeństwa i jego bezpieczeństwa. Spółka opracowała dokument Implikacje Strategii, który stanowi wybór treści Strategii właściwych dla Spółki i ich uszczegółowienie.

Misja, Wizja i Wartości Grupy Azoty w perspektywie 2030 roku

W perspektywie 2030 roku Grupa Azoty będzie efektywną i elastyczną, zintegrowaną i dywizjonalną Grupą Kapitałową skoncentrowaną na produkcji w Europie.

Misja 2030

W harmonii ze środowiskiem produkujemy nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne.

Podnosimy jakość życia mieszkańców Europy i aktywnie uczestniczymy w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego naszego kontynentu.

Wizja 2030

Grupa Azoty to dostawca skutecznych rozwiązań, solidny producent nawozów, tworzyw i zielonej chemii.

Definiując nową misję i wizję, a także prezentując wartości, zamierzenia i plany do 2030 roku, w Implikacjach

Strategii Spółki wyróżniono następujące elementy:

– Strategię zarządzania w oparciu o segmenty biznesowe (AGRO, Pigmenty, Mocznik Tech)

– Strategię finansową

– Strategię ESG

– Strategię surowcową

– Strategię innowacyjności

– Strategię doskonałości operacyjnej.

Strategia odnosi się do wyzwań, jakie stawia przed współczesnym przemysłem Europejski Zielony Ład. Konkretne projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, potrzeby ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji Grupa Azoty przedstawiła w Strategicznym Projekcie Korporacyjnym „Zielone Azoty”, który opiera się na 3 filarach, w których Spółka deklaruje uczestnictwo:

– Zielone produkty

– Zielone technologie

– Zielona organizacja.

Strategia zarządzania w oparciu o segmenty biznesowe

Działalność Spółki w perspektywie 2030 roku będzie koncentrować się na Segmentach Biznesowych, zdefiniowanych w ramach dwóch kluczowych obszarów działalności – AGRO i CHEMIA. Wdrożenie nowego modelu organizacyjnego umożliwi pełną realizację synergii w wyniku integracji wybranych funkcji wsparcia oraz wdrożenia zarządzania w oparciu o kluczowe segmenty biznesowe. Kluczowe kierunki rozwoju zdefiniowane w ramach poszczególnych Segmentów Biznesowych będą elementem realizacji projektu strategicznego „Zielone Azoty”.

Obszar AGRO

Priorytetem Grupy Azoty, w tym Spółki, w Segmencie AGRO jest wzmocnienie pozycji lidera obszaru produkcji i sprzedaży nawozów poprzez rozszerzenie portfolio produktowego. W perspektywie 2030 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty będzie postrzegana nie tylko jako dostawca nawozów, ale również jako dostawca kompleksowych systemów nawożenia. Celem Grupy Azoty, w tym Spółki, jest opracowanie całego systemu usług dla poszczególnych upraw w całości składającego się z dostarczanych przez Grupę produktów, począwszy od kluczowych makroskładników aż po mikroskładniki. Rozwój oferty AGRO będzie realizowany równolegle z wdrożeniem strategii „Od pola do stołu”, stawiającej zrównoważone rolnictwo na pierwszym miejscu.

Obszar Chemia

Priorytetem Strategii w segmencie MOCZNIK TECH będzie utrzymanie pozycji lidera sprzedaży produktów z Segmentu w Polsce, wdrażanie inicjatyw mających na celu osiągnięcie doskonałości operacyjnej oraz bieżące dostosowywanie portfolio do potrzeb rynku.

Priorytetem w segmencie PIGMENTY będzie utrzymanie zaufania klientów, rozpoznawalności marki Grupy Azoty oraz terminowe dostarczanie produktu o najwyższej jakości.

Strategiczny obszar działalności Energetyka

Zasadniczym i podstawowym zadaniem obszaru energetyki jest i będzie wsparcie głównej działalności Grupy Azoty poprzez zapewnienie mediów energetycznych niezbędnych do prowadzenia procesów chemicznych i wspieranie obszarów tworzących wartość spółek przy jednoczesnej dekarbonizacji źródeł wytwórczych. W związku z emisją gazów cieplarnianych z procesów energetycznych Spółki, niezbędne jest podjęcie działań w zakresie transformacji energetyki wewnętrznej, oszczędzania zużycia energii i działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej na instalacjach chemicznych.

Kluczowe cele Spółki w Strategicznym Obszarze Działalności Energetyka:

– stopniowe odchodzenie od źródeł węglowych na rzecz innych nośników energii

– maksymalizacja wykorzystania synergii pomiędzy energetyką i instalacjami chemicznymi, np. w obszarze produkcji energii z pary z instalacji chemicznych,

– obniżenie wskaźników jednostkowego zużycia energii,

– wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych,

– dostosowanie instalacji energetycznych w Spółce do wymogów konkluzji BAT poprzez odazotowanie i odsiarczanie spalin.

Strategiczny projekt korporacyjny „Zielone Azoty” jako kluczowy element Strategii ESG Grupy Azoty

Nową Strategię biznesową Grupy Azoty napędza transformacja klimatyczno-energetyczna. Zmiany w otoczeniu regulacyjnym postrzegane są jako szansa na podjęcie działań związanych z ograniczeniem emisyjności szkodliwej dla środowiska naturalnego poprzez mniejsze zużycia węgla, dekarbonizację, rozwój OZE i źródeł bezemisyjnych. Działania podejmowane przez Grupę Azoty, w tym Spółkę, będą pierwszym krokiem w kierunku uzyskania zeroemisyjności do 2050 roku. Celem Spółki jest redukcja udziału energii elektrycznej i energii cieplnej z węgla do poziomu 50% łącznej energii zużywanej w 2030 roku.

Program dekarbonizacyjny

Spółka, wchodząca w skład Grupy Azoty, rozumie wagę zmian klimatycznych i degradacji środowiska, które stanowią istotne zagrożenie dla współczesnego świata. Będąc istotną częścią przemysłu chemicznego, który z założenia emituje z powodów technologicznych duże ilości gazów cieplarnianych, Spółka czuje odpowiedzialność wobec społeczeństwa za spowolnienie obserwowanych zmian klimatycznych.

W perspektywie najbliższej dekady Grupa Azoty wdroży własny program dekarbonizacyjny. Realizacja planowanych projektów dekarbonizacyjnych w przypadku Spółki pozwoli na obniżenie szacowanej bezpośredniej emisji CO2 w 2030 roku o 191 tys. ton względem 2020 roku.

Przyjęcie strumienia wodoru w ilości 15 tys. ton rocznie z instalacji do produkcji poliolefin spowoduje redukcję emisji gazów cieplarnianych w instalacji amoniaku o 13% w stosunku do 2020 roku.

Planowane poziomy wskaźników redukcji emisji Spółki w 2030 roku względem 2020 roku:

– 29% redukcji emisji CO2 dla emisji z energetyki

– 45% redukcja zużycia węgla w Spółce.

Planowane nakłady inwestycyjne Spółki na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne w perspektywie lat 2022-2030 wyniosą ponad 585 mln zł, w tym na energetykę i na przetwórstwo chemiczne.

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu rynku wodorowego w Polsce

Grupa Azoty, będąc największym producentem wodoru w Polsce i istotnym wytwórcą w Europie, planuje w aktywny sposób włączyć się w rozwój rynku wodorowego w kolejnych latach oraz partycypować w realizacji Strategii Wodorowej Unii Europejskiej. Jako członek Europejskiego Sojuszu Wodorowego, w najbliższych latach Grupa Azoty, w tym Spółka, będzie brać aktywny udział w pracach nad regulacjami UE dotyczącymi klasyfikacji wodoru jako zielonego paliwa.

Realizacja projektów B+R wpisujących się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu

Istotna część zasobów badawczo-rozwojowych Grupy Azoty zostanie skierowana na realizację celów klimatycznych. Nowe projekty badawczo-rozwojowe Spółki koncentrować się będą w obszarach rozwoju nawozów i GOZ.

Strategia finansowa

Jednym z celów strategicznych Grupy Azoty w obszarze finansów jest kontynuacja prac nad konsolidacją funkcji finansowej, która pozwoli na aktywne wsparcie w zarządzaniu Grupą Kapitałową, w tym Spółką, na poziomach poszczególnych segmentów biznesowych.

Polityka dywidendowa w przypadku Spółki zakłada zapewnienie zdolności do wypłaty dywidendy po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją klimatyczną Grupy Kapitałowej, na poziomie powyżej 40% skonsolidowanego zysku netto.

Strategia ESG

Spółka przyjmuje ogólne założenia Strategii ESG, zawartej w Strategii Grupy Azoty, jako zamierzenia strategiczne, realizowane w ramach korporacyjnej Strategii Grupy Azoty.

Priorytetem Grupy, w tym Spółki, w perspektywie 2030 roku będzie zrównoważony rozwój, realizowany poprzez podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym. Dotychczas podejmowane działania w tych obszarach zostały ustrukturyzowane w ramach Strategii ESG Grupy Azoty, która bazuje na zdefiniowanych 5 filarach strategicznych:

– klimat i środowisko,

– zrównoważone produkty,

– zrównoważony łańcuch dostaw,

– najbliższe otoczenie,

– przyjazne i bezpieczne miejsce pracy.

Grupa Azoty, przy współudziale Spółki, ogranicza wpływ działalności na środowisko i zmienia źródła energetyczne, identyfikując i zarządzając ryzykami klimatycznymi. Gwarantuje efektywną, innowacyjną i przyjazną środowisku produkcję, dążąc do identyfikacji śladu węglowego dla wszystkich produktów. Grupa Azoty, w tym Spółka, będzie rozwijać portfel produktów zrównoważonych dzięki efektywnemu zagospodarowaniu surowców i stałemu ograniczaniu zużycia energii w procesach produkcyjnych.

Grupa Azoty, w tym Spółka, zwiększa pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze, rozwija współpracę w zakresie kształcenia przyszłych kadr, zwiększa obszary dialogu ze społecznością zgodnie z zasadą „Przyjazne sąsiedztwo”.

Spółka działa w sposób etyczny, odpowiedzialny społecznie i środowiskowo i tego samego oczekuje od swoich partnerów biznesowych. Spółka przestrzega kodeksów etycznych i zasad równości, stosując jasne zasady zatrudniania i awansów. Wspiera zasady różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników stosując zasadę równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji.

Strategia surowcowa

Mając na uwadze, że Grupa Azoty jest w wysokim stopniu uzależniona od dostawców zewnętrznych, kluczowym celem strategicznym w obszarze surowców jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw, a podejmowane działania wewnątrzgrupowe będą nastawione na poprawę efektywności wykorzystania własnych aktywów surowcowych. Również otoczenie regulacyjne oraz dbałość o środowisko naturalne będą istotnymi elementami kreującymi politykę zakupu surowców, która w Spółce będzie koncentrować się na stopniowym zwiększaniu kontroli nad poziomem śladu węglowego surowców chemicznych pozyskiwanych od dostawców zewnętrznych.

Strategia innowacyjności

Realizacja projektów ukierunkowanych na poszukiwanie innowacji jest postrzegana przez Grupę Azoty jako remedium na zmiany w otoczeniu regulacyjnym i trendy środowiskowe, a także szansa na kreowanie przewagi konkurencyjnej. Eksplorowanie rynku w kierunku rozwoju innowacji prowadzone jest z określonym poziomem zwrotu, co pozwala na nieprzerwaną kontrolę finansową projektów badawczych. Działania podejmowane w obszarze badań, rozwoju i innowacji w horyzoncie czasowym Strategii będą koncentrować się na rozwoju stosowanych technologii oraz oferowanych przez Spółkę produktów. W perspektywie 2030 roku, Grupa Azoty, w tym Spółka, będzie koncentrować się na podejmowaniu działań o charakterze innowacyjnym w ramach czterech obszarów: wsparcie projektów korporacyjnych, rozwój systemu innowacji, innowacyjne projekty, innowacyjność ukierunkowana na minimalizację skutków ryzyk regulacyjnych.

Strategia doskonałości operacyjnej

Logistyka

Mając na uwadze założenia Europejskiego Zielonego Ładu, funkcje logistyczne w Grupie Azoty będą dostosowywane do osiągnięcia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój transportu intermodalnego z naciskiem na środki transportu przyjazne środowisku.

W horyzoncie czasowym Strategii, Spółka planuje dalszą rozbudowę portu morskiego w Policach oraz kontynuację realizacji zadań związanych z wykorzystaniem potencjału Odrzańskiej Drogi Wodnej.

W perspektywie 2030 roku Grupa Azoty, w tym Spółka, planuje zwiększenie potencjału przeładunkowego poprzez rozbudowę zasobów magazynowych spółek Grupy Kapitałowej, w tym modernizację logistyki w obszarze nawozów oraz obniżenie kosztów korzystania z magazynów zewnętrznych.

Zarządzanie majątkiem

Celem działań podejmowanych w ramach zarządzania aktywami produkcyjnymi będzie poprawa efektywności energetycznej procesów, m.in. poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych, optymalizację zarządzania, modyfikację technologii w kierunku zmniejszenia zużycia energii, a także dywersyfikację źródeł energii na rzecz gazu ziemnego.

IT

Priorytetem działań podejmowanych w ramach obszaru IT będzie uzyskanie jednolitej, spójnej, zintegrowanej architektury i rozwiązań informatycznych dla wszystkich Segmentów Biznesowych Grupy Azoty, co przełoży się na podniesienie efektywności i poziomu świadczonych usług.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required