PGE SA (47/2022) Zawarcie przez spółki z Grupy PGE umowy ramowej z PGNiG na dostawy gazu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), informuje, że w dniu 30 września 2022 r. spółki zależne PGE – PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o. – zawarły z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”) umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego („Umowa”) wraz z kontraktami indywidualnymi, regulującymi handlowe warunki dostaw gazu.

Umowa wraz z kontraktami indywidualnymi ujednolica, dotąd różne warunki zakupu gazu wysokometanowego przez PGE dla wszystkich miejsc odbioru. Równocześnie gwarantowane są dostawy dla realizowanych przez PGE inwestycji dekarbonizacyjnych, m.in. PGE Gryfino 2050 (budowa dwóch bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra) oraz Nowa Elektrociepłownia Czechnica, wraz z zabezpieczeniem okresu rozruchu.

Umowa ramowa została zawarta na czas nieoznaczony, natomiast kontrakty indywidualne zapewniają dostawy paliwa gazowego dla 10 jednostek wytwórczych Grupy PGE w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2025 r. Szacunkowa wartość paliwa gazowego objętego Umową i kontraktami indywidualnymi wynosi ok. 23 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w kontraktach indywidualnych będą rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required