MOSTOSTAL WARSZAWA SA (15/2022) Zawarcie umowy na kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka 25 sierpnia 2022 r. zawarła z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie („Zamawiający”) umowę pn. „Wykonanie projektu i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie”.

Szczegóły umowy:

– Wartość umowy: 84,99 mln PLN brutto.

– Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

– Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

– Okres gwarancji: 5 lat.

– Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W ocenie Zarządu zawarta Umowa ze względu na jej znaczną wartość może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required