MOSTOSTAL WARSZAWA SA (13/2022) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty – Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie

Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka 3 sierpnia 2022 r. została powiadomiona przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie („Zamawiający”) o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn. „Wykonanie projektu i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie”.

Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:

– Wartość umowy: 84,99 mln PLN brutto.

– Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

– Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

– Okres gwarancji: 5 lat.

– Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required