POLICE SA (32/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku, kontynuowanym – po przerwie – w dniu 11 lipca 2

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku, kontynuowanym – po przerwie – w dniu 11 lipca 2022 roku oraz kontynuowanym po przerwie – w dniu 22 lipca 2022 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

W załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach 27 czerwca 2022 roku, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej liczby 5% głosów na ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 11 lipca 2022 roku oraz wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej liczby 5% głosów na ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required