POLICE SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

1. Raporty kwartalne:

– rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 25 maja 2023 roku,

– rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – 8 listopada 2023 roku.

2. Raporty półroczne:

– rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 30 sierpnia 2023 roku.

3. Raporty roczne:

– raport roczny za rok 2022 – 30 marca 2023 roku,

– skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 30 marca 2023 roku.

Spółka jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2022 roku i II kwartał 2023 roku, zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required