POLICE SA (36/2022) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za II kwartał 2022 roku oraz za I półrocze 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za II kwartał 2022 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

Komentarz do wyników wypracowanych w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 2 663 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 341 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 12,8%.

Komentarz do wyników II kwartału 2022 roku

W II kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1 614 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 295 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 18,3%.

Wyniki wypracowane przez Emitenta w analizowanym okresie pozostawały pod silnym wpływem zawirowań związanych z agresją Rosji na Ukrainę, która niekorzystnie wpływała na dostępność oraz ceny surowców, przekładając je na rosnące ceny finalnych produktów.

Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miał ukształtowany w Europie poziom cen produktów na rynkach, na których pracuje Emitent.

Negatywny wpływ na wyniki miały rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych i bieli tytanowej.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2022 roku w kluczowych segmentach:

Segment Nawozy

W Segmencie Nawozy raportowany kwartał był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów.

Trudna sytuacja na rynku surowcowym to konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę, w efekcie której nastąpiło ograniczenie bądź całkowite wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej.

Zmianie lub zakłóceniu uległy również łańcuchy dostaw surowców i półproduktów do Emitenta.

W konsekwencji ograniczania produkcji przez kluczowych europejskich producentów nawozów, spowodowanego rekordowo wysokimi cenami surowców, w szczególności gazu ziemnego, istotnie zmniejszyła się podaż nawozów w całej Europie.

Emitent w pierwszym półroczu 2022 roku realizował produkcję na maksymalnym dostępnym poziomie mocy własnych instalacji i wypełnił zapotrzebowanie na nawozy na rynku polskim w wiosennym sezonie nawozowym.

Średnie ceny podstawowych surowców do produkcji nawozów były kilkukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku (wzrost średniej ceny gazu o około 290%, soli potasowej o 169%, fosforytów o 129%). Konsekwencją tych zmian oraz sytuacji w otoczeniu rynkowym był istotny wzrost cen produktów, zwłaszcza produktów azotowych do zastosowań technicznych.

Wolumen sprzedaży nawozów wieloskładnikowych był niższy o 14% niż w II kwartale 2021 roku, na co istotny wpływ miała między innymi awaria kotłów w Centrum Energetyki, skutkująca ograniczeniem produkcji na przełomie I i II kwartału 2022 roku.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 18,5%.

Segment Pigmenty

Czynniki geopolityczne znacząco wpływały na wzrostowy trend na rynkach surowcowych. Wyższy poziom cen sprzedaży bieli tytanowej w relacji do analogicznego okresu 2021 roku ograniczył w dużej mierze niekorzystny wpływ rosnących cen surowców, w tym gazu ziemnego, ilmenitu, szlaki tytanowej. Odczuwalne było spowolnienie w branży farb na rynku europejskim, spowodowane niepewnością występującą na rynkach oraz wzrostem cen materiałów budowlanych, co również powiązane jest z trwającą agresją zbrojną

Rosji wobec Ukrainy. Wolumen sprzedaży bieli tytanowej w II kwartale 2022 roku był o 20% niższy

od ubiegłorocznego, między innymi z uwagi na ograniczenia produkcyjne, związane z awarią kotłów

w Centrum Energetyki (przełom I i II kwartału 2022 roku). Pod koniec II kwartału wzrosła dostępność chińskiej bieli w Europie, natomiast długi czas dostaw wciąż limitował jej konkurencyjność.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 13,8%.

Istotną pozycję wpływającą na skonsolidowany wynik netto Emitenta w II kwartale i I półroczu 2022 roku stanowił ujemny wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (w wysokości odpowiednio 33 mln zł i 54 mln zł), dotyczący głównie spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Ponadto Emitent zrealizował w II kwartale i I półroczu 2022 roku dodatni wynik z działalności finansowej

(w wysokości odpowiednio 8 mln zł oraz 35 mln zł), na który wpłynęła przede wszystkim aktualizacja wyceny instrumentów pochodnych wynikających z umowy akcjonariuszy spółki stowarzyszonej Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. – w wysokości odpowiednio 14 mln zł i 31 mln zł.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w Skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 28 września 2022 roku.

Jednocześnie Emitent pragnie zwrócić uwagę, że wyniki przyszłych okresów mogą zostać obciążone w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1

z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required