POLICE SA (31/2022) Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 22 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 22 lipca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://zchpolice.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia a także opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym za 2021 rok oraz załączone do raportów bieżących nr 18/2022 z dnia 31 maja 2022 roku i nr 20/2022 z dnia 4 czerwca 2022 roku.

Zarząd Spółki przekazuje również w załączeniu treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 i 33.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required