POLICE SA (29/2022) Życiorys i oświadczenia nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Krzysztofa Stanisława Kozłowskiego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Stanisław Kozłowski złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required