KPPD SA (22/2022) Zakupy surowca w II półroczu 2022 r.

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że podpisano umowy na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2022 r. z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP) w Szczecinku, Szczecinie i Pile na ogólną kwotę 69,6 mln zł netto:

– z RDLP w Szczecinku na kwotę 48,6 mln zł netto,

– z RDLP w Szczecinie na kwotę 10,9 mln zł netto,

– z RDLP w Pile na kwotę 10,1 mln zł netto.

Wszystkie umowy regulują ogólne warunki zakupów drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład każdej RDLP. W umowach zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym wysokość tych kar nie przekracza 10% wartości każdej umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required