POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO przekształcone * przekształcone *
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 1 048 531 718 146 225 626 157 071
Zysk na działalności operacyjnej 14 389 27 044 3 096 5 915
Zysk przed opodatkowaniem 20 820 20 652 4 480 4 517
Zysk netto 15 537 15 037 3 343 3 289
Całkowity dochód za okres 78 784 15 053 16 953 3 292
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,13 0,12 0,03 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 346) 68 148 (5 024) 14 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 471) (47 535) (8 278) (10 397)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (160 998) (34 532) (34 644) (7 553)
Przepływy pieniężne netto razem (222 815) (13 919) (47 946) (3 044)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 275 435 64 332 59 269 14 071
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 52 546 50 287 11 307 10 999
na 31.03.2022 na 31.12.2021 na 31.03.2022 na 31.12.2021
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 2 732 063 2 679 467 587 225 582 569
Aktywa obrotowe 1 652 727 1 499 476 355 234 326 016
Zobowiązania długoterminowe 572 912 608 287 123 141 132 254
Zobowiązania krótkoterminowe 1 878 238 1 715 800 403 705 373 049
Kapitał własny 1 933 640 1 854 856 415 613 403 282
Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 266 901 269 983
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 51 51 11 11
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO przekształcone * przekształcone *
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 1 039 952 711 853 223 780 155 695
Zysk na działalności operacyjnej 16 896 28 950 3 636 6 332
Zysk przed opodatkowaniem 44 254 48 080 9 523 10 516
Zysk netto 38 551 41 997 8 296 9 185
Całkowity dochód za okres 38 551 41 997 8 296 9 185
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,31 0,34 0,07 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (26 006) 54 007 (5 596) 11 812
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (30 416) (45 298) (6 545) (9 907)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (160 102) (32 330) (34 451) (7 071)
Przepływy pieniężne netto razem (216 524) (23 621) (46 592) (5 166)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 242 563 44 517 52 196 9 737
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 25 986 20 743 5 592 4 537
na 31.03.2022 na 31.12.2021 na 31.03.2022 na 31.12.2021
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 2 794 355 2 785 674 600 614 605 660
Aktywa obrotowe 1 604 473 1 453 926 344 863 316 112

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required