POLICE SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 3 189 949,00 2 398 310,00 696 876,00 536 031,00
Zysk na działalności operacyjnej 157 694,00 74 816,00 34 450,00 16 722,00
Zysk przed opodatkowaniem 196 758,00 104 316,00 42 984,00 23 315,00
Zysk netto 163 199,00 82 954,00 35 652,00 18 541,00
Całkowity dochód za okres 166 526,00 88 518,00 36 379,00 19 784,00
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768,00 124 175 768,00 124 175 768,00 124 175 768,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,31 0,67 0,29 0,15
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 012 789,00 543 391,00 221 254,00 121 450,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -149 541,00 -899 880,00 -32 669,00 -201 126,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -665 088,00 360 757,00 -145 295,00 80 631,00
Przepływy pieniężne netto razem 198 160,00 4 268,00 43 290,00 954,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 44 517,00 39 399,00 9 725,00 8 806,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 242 563,00 44 517,00 52 990,00 9 950,00
Dane bilansowe według stanu na dzień 31.12.2021r. / 31.12.2020r.
Aktywa trwałe 2 785 674,00 2 709 147,00 605 660,00 587 056,00
Aktywa obrotowe 1 453 926,00 715 065,00 316 112,00 154 950,00
Zobowiązania długoterminowe 576 822,00 739 899,00 125 412,00 160 332,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 711 330,00 899 391,00 372 077,00 194 893,00
Kapitał własny 1 951 448,00 1 784 922,00 424 283,00 386 782,00
Kapitał zakładowy 1 241 758,00 1 241 758,00 269 983,00 269 082,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required