KPPD SA (11/2022) Dodatkowe zakupy surowca na I półrocze 2022 r.

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu dodatkowych umów na zakup surowca drzewnego w I półroczu 2022 r. z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Szczecinku, Szczecinie i Pile na ogólną kwotę 17,3 mln zł netto:

– z RDLP w Szczecinku na kwotę 8,0 mln zł netto,

– z RDLP w Szczecinie na kwotę 5,6 mnl zł netto,

– z RDLP w Pile na kwotę 3,7 mln zł.

Wszystkie umowy regulują ogólne warunki zakupów drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne

Nadleśnictwa wchodzące w skład każdej RDLP. W umowach zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy

czym wysokość tych kar nie przekracza 10% wartości każdej umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar

umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required